ஐயாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்னதாகவே பச்சை குத்தும் பழக்கம் காணப்பட்டதா?

13

ஐயாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்னதாகவே பச்சை குத்தும் பழக்கம் காணப்பட்டதாகத் தெரிவிக்கப்படுகிறது.
அண்மையில் எகிப்திய மம்மிகளில் பச்சை குத்தப்பட்டுள்ளமை கண்டறியப்பட்டுள்ளது.
ஐயாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்னரான இந்த மம்மிகளில் பச்சை குத்தப்பட்டிருந்தமை ஆய்வாளர்களினால் கண்டு பிடிக்கப்பட்டுள்ளது.
இவையே உலகின் மிகப் பழமையான உடல் பச்சைகள் என நம்பப்படுகிறது.
பெண் மம்மியின் தோள் மற்றும் கைகளில் இவ்வாறு எஸ் எழுத்து வடிவிலான பச்சை குத்தப்பட்டுள்ளது.
இந்த மம்மிக்கள் தொடர்பில் தொடர்ச்சியாக ஆய்வுகள் நடத்தப்பட்டு வருவதாக தெரிவிக்கப்படுகிறது.

You might also like
error: Alert: Content is protected !!
Now Playing:
Loading ...